Dimmu Borgir va canta la Rockstadt Extreme Fest 2019

Dimmu Borgir va aduce pe scena de la poalele cetății Râșnov un show deosebit, care va include și piese de pe cel mai nou material discografic, „Eonian”, o continuare a călătoriei de explorare muzicală întreruptă în urmă cu 8 ani, după „Abrahadabra”.

„Eonian”, lansat anul trecut și primit cu entuziasm de fani și de critica de specialitate, este considerat de membri trupei drept unul dintre cele mai bune albume. Este un material pentru care s-au retras vreme îndelungată din dorința de a cerceta în liniște adâncimile și colțurile cele mai întunecate ale sufletului uman și pentru a lucra cu atenție la fiecare aspect inclus pe acest album menit să sfideze trecerea timpului, să vorbească prin sunet și cuvânt despre evoluția Dimmu Borgir și aducă totodată un omagiu istoriei black metal-ului norvegian.

La nivel muzical, „Eonian” este rezultatul unui efort susținut de explorare a unor direcții de expresie cu totul noi pentru trupă, reușind să reunească unele dintre mai întunecate pasaje de black metal din cariera formației (ex: „Lightbringer”), cu segmente ce împing la cote maxime complexitatea și profunzimea genului simfonic (ca în „Interdimensional Summit”) sau să exploreze subgenuri neașteptate pentru Dimmu Borgir, cum e cazul „Council of Wolves And Snakes”, piesă cu încărcătură folclorică.

Linia lirică a melodiilor de pe noul album este fidelă unui concept filozofic ce tratează subiecte profunde precum „iluzia timpului” și „codurile luciferice”. Spre exemplu, așa cum explică Silenoz, „dacă putem să ieșim din paradigma de gândire cu care am fost obișnuiți de societate și dacă putem să nu ne gândim la «timp» ca la constructul ideatic prin care am fost educați să-l interpretăm, atunci ne dăm seama că timpul este o iluzie, , în esență. Există doar un permanent «aici și acum»”, așa cum și titlul albumul dorește să sugereze. În călătoria noastră între lumi văzute și nevăzute, percepția timpului încetează să mai existe, nu mai are niciun rol. Energia noastră este singura forță și busolă care ne arată direcția, după ce reușim să trecem dincolo de vălul lucrurilor aparente, dincolo de iluzie.”

Albumul ascunde multe alte teme de reflecție ce așteaptă să fie descoperite de ascultători, materialele discografice semnate de Dimmu Borgir fiind mereu deschise interpretărilor și având întotdeauna un rol similar cu cel al camerei obscure (fotografie) – o cameră întunecată în care intri pentru a descoperi, prin ascultare și prelucrare în propria minte, semnificațiile versurilor și ale pasajelor muzicale, întocmai cum, în trecut, pelicula fotografică dezvăluia privirii lucrurile surprinse de aparat, în urma scufundării filmului în substanțele de developare.

Show-ul oferit la Rockstadt Extreme Fest 2019 promite să fie și el diferit, inclusiv la nivel de imagine, fiind gândit să se plieze pe conceptul „Eonian”, așa cum au făcut și în trecut pentru concertele dedicate promovării „Abrahadabra”.

Înființată în 1993, la Oslo, de Stian „Shagrath” Thoresen, Sven „Silenoz” Kopperud și Kenneth „Tjodalv” Åkesson, trupa s-a făcut rapid remarcată prin îmbinarea curajoasă a sound-ului dur al black metal-ului tradițional cu complexitatea și subtilitățile genului simfonic. Curând după apariție, abordările îndrăznețe și dorința continuă de urmare a unor căi încă neexplorate muzical au făcut ca numele Dimmu Borgir să devină sinonim cu pionieratul în zona black metal și să fie recunoscut drept numele unuia dintre cele mai prolifice grupuri ale acestui gen. De altfel, de-a lungul carierei sale, formația a reușit să aducă la suprafață materiale ce au devenit adevărate puncte de referință în discografia internațională, precum: „Enthrone Darkness Triumphant” (1997), „Spiritual Black Dimensions” (1999) or „Death Cult Armageddon” (2003).

Așa cum și numele trupei o spune, muzica Dimmu Borgir reprezintă o poartă către alte lumi, „Dimmu Borgir” provenind de la o formațiune vulcanică onomină din Islanda (”Dimmuborgir”), considerată a fi poarta spre Iad, conform legendelor locale.

Ultima zi a actualului presale este 20 ianuarie 2019. Puteti achizitiona abonamente aici https://www.iabilet.ro/bilete-rockstadt-extreme-fest-2019-…/
____________________________

Dimmu Borgir will bring a special show for the festival which will include songs from the latest discography, “Eonian” which continued the musical journey interrupted 8 years ago after “Abrahadabra” .

“Eonian,” released last year and enthusiastically received by fans and critics, is considered by members of the band as one of the best albums. It is a record for which they have long withdrawn the desire to quietly explore the deepest depths and corners of the human soul and to work carefully on every aspect included on this album meant to defy the passage of time, to speak by sound and a word about the evolution of Dimmu Borgir and also a tribute to the history of Norwegian black metal.

At the musical level, “Eonian” is the result of a sustained effort to explore new lines of expression for the band, succeeding in bringing together some of the darker black metal passages in the band’s career (eg “Lightbringer”), with segments pushing the complexity and depth of the symphonic genre (as in the Interdimensional Summit) or exploring unexpected subgenres for Dimmu Borgir, such as the Council of Wolves and Snakes, a folk song.

The lyrical line of songs on the new album is faithful to a philosophical concept that deals with deep subjects such as “Time Illusion” and “Luciferic Codes”. For example, as Silenoz explains, “if we can get out of the paradigm of thinking with which we have been accustomed to society and if we can not think of” time “as the ideological construct through which we have been educated to interpret it then we realize that time is an illusion, in essence. There is only a permanent “here and now”, as the album title also wants to suggest. In our journey between seen and unseen worlds, the perception of time ceases to exist, no longer has any role to play. Our energy is the only force and compass that shows us the direction, after we manage to cross beyond the veil of apparent things, beyond illusion. “

The album hides many other topics of reflection waiting to be discovered by the listeners, Dimmu Borgir’s recordings being always open to interpretations and always having a role similar to that of the obscure camera – a dark room that you come in to discover, through listening and processing in their own mind, the meaning of lyrics and musical passages, just as in the past the photographic film revealed the things caught by the apparatus, following the sinking of the film into developmental substances.

The show at Rockstadt Extreme Fest 2019 promises to be different even from the visual point of view, being directed towards “Eonian”, as they did in the past for concerts dedicated to promoting “Abrahadabra.”

Founded in 1993 in Oslo by Stian “Shagrath” Thoresen, Sven “Silenoz” Kopperud and Kenneth “Tjodalv” Åkesson, the band was quickly spotted by the bold combination of the tough sound of the traditional black metal with the complexity and subtlety of the genre symphonic. Soon after the appearance, the bold approaches and the continued desire of the still-unexplored musical paths made the name Dimmu Borgir synonymous with black metal pioneering and be recognized as the name of one of the most prolific groups of this genre. In addition, during his career, the band managed to bring to the surface materials that have become true reference points in international discography such as “Enthrone Darkness Triumphant” (1997), “Spiritual Black Dimensions” (1999) or ” Death Cult Armageddon “(2003).

As the name of the band says, Dimmu Borgir music is a gateway to other worlds, “Dimmu Borgir” from an onomine volcanic formation in Iceland (“Dimmuborgir”) considered to be the gate to Hell, according to local legends.

Last day of current presale is January 20, 2019 so grab you passes herehttps://www.iabilet.ro/bilete-rockstadt-extreme-fest-2019-…/

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.